کلیک کنید

سرویسها


تیم مانا


گلسا ماهیان
Chief Executive Officer
مرتضی زرین
Chairman of the Board
علی شادلو
Project Manager
نگین سلیمانی
Developer
حمزه سهرابی
UI & UX Designer
مهدی رجایی
Project Manager
احمد افشاری
Developer
خسرو داوودآبادی
Developer
علی حیدری
Developer
حسن لنگری
Hardware Designer
احسان کشتگر
System Analyzer

سازمان هایی که به ما اعتماد کرده اند

ارتباط با ما