کلیک کنید

سرویسها


تیم مانا


گلسا ماهیان
Chief Executive Officer
مرتضی زرین
Chairman of the Board
علی شادلو
Project Manager
نگین سلیمانی
Developer
حمزه سهرابی
UI & UX Designer
مهدی رجایی
Project Manager
احمد افشاری
Developer
خسرو داوودآبادی
Developer
رضا رهنمای مقدم
Full-Stack Developer
نوید صفوتی
Hardware Designer
حسن لنگری
Hardware Designer
احسان کشتگر
System Analyzer

سازمان هایی که به ما اعتماد کرده اند

ارتباط با ما