تیم مانا

گلسا ماهیان

Chief Executive Officer

مرتضی زرین

Chairman of the Board

رضا رهنما

Full Stack Developer

علی شادلو

Project Manager

حمزه سهرابی

UI & UX Designer

نگین سلیمانی

Developer

مهدی رجایی

Project Manager

احمد افشاری

Developer

خسرو داوودآبادی

Developer

احسان کشتگر

System Analyzer

حسن لنگری

Hardware Designer

نوید صفوتی

Hardware Designer

دوست دارید به تیم ما بپیوندید؟